Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Kết quả tìm kiếm:
Có 2 kết quả tìm được

Quyết định 745/QĐ-LĐTBXH 20/06/2012

Về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015

Quyết định 2118/QĐ-BVHTTDL 20/06/2012

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Vụ Gia đình; Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 1 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách năm 2012; Căn cứ kế hoạch công tác năm 2012 của lĩnh vực gia đình; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,