Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
TrichYeu
  
  
CoQuanBanHanh
  
  
  
  
  
  
ChucDanh
  
LinhVucVanBan
  
NguoiKy
  
  
  
QĐ/VTC
Quyết định
6/20/2012Chính phủ; Chủ tịch nước6/30/20126/20/20126/21/2012Approved82
  
745/QĐ-LĐTBXH
Về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015
Quyết định6/20/2012Chính phủCó hiệu lực5/31/20126/18/20126/21/2012Approved83
  
2118/QĐ-BVHTTDL
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Vụ Gia đình;
Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 1 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách năm 2012;
Căn cứ kế hoạch công tác năm 2012 của lĩnh vực gia đình;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,
Quyết định6/20/2012Chính phủCó hiệu lực6/30/20126/20/20126/22/2012ApprovedPhạm Quý Tỵ; Nguyễn Tấn Dũng; Nguyễn Thiện Nhân; Nguyễn Minh Triết84
  
02/NQ-CP
NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 12 NĂM 2011
Nghị quyết6/20/2012Chính phủ6/30/20126/21/2012Approved87
  
18036/BTC-TCT
V/v: hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC.
Thông tư6/13/2012Có hiệu lực6/30/20126/21/20126/21/2012Approved88
  
03/2012/UBTVQH13
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Điều 93 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12;

Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.
Pháp lệnh6/5/2012Chính phủ; Chủ tịch nướcCó hiệu lực6/30/20126/20/20126/21/2012ApprovedNguyễn Tấn Dũng89
  
NQ001-20001Văn bản điều hành7/17/2012Có hiệu lực7/22/2012Approved96
Attachment
  
0001
Pháp lệnh7/18/2012Chính phủ; Chủ tịch nướcKhông hiệu lực7/26/2012ApprovedChủ tịch nước; Thủ tướngPhạm Quý Tỵ; Nguyễn Tấn Dũng98
Attachment
  
60/2012/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân
Văn bản đã ban hành8/8/2012Chính phủ; Uỷ ban thường vụ Quốc hộiCó hiệu lực8/15/2012ApprovedChủ tịch; Ủy viên thường vụ quốc hộiNguyễn Minh Triết; Nguyễn Văn An102
Attachment
  
60/2012/NĐ-CP/ND
Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân
Nghị định8/2/2012Hết hiệu lực8/17/2012Approved104
Attachment
  
122/2003/NĐ-CP
Khoa học-công nghệ;   Kế hoạch - Tài chính;
Nghị định8/9/2012Bộ Công anCó hiệu lực8/31/20128/10/2012ApprovedBộ trưởngNguyễn Văn An106