Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
0
NoYesThông tư liên tịch
  
YesYesThông tư
  
YesYesNghị định
  
2
YesYesPháp lệnh
  
0
NoYesNghị quyết
  
0
YesYes
  
0
YesYes
  
4
YesYes
  
4
YesYesVăn bản này đã được ban hành