Hội thảo “Đảm bảo công bằng xã hội trong bối cảnh cải cách ngành năng lượng theo hướng chuyển sang cơ chế thị trường tại Việt Nam”

(10/01/2017)

Trung tâm Phân tích và Dự báo trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt nam (UNDP) đã tổ chức Hội thảo "Đảm bảo công bằng xã hội trong bối cảnh cải cách ngành năng lượng theo hướng chuyển sang cơ chế thị trường tại Việt Nam”  tại Hội trường 3D, tòa nhà 1A, số 1 Liễu Giai.

Đây là Hội thảo cuối cùng được tổ chức trong khuôn khổ Giai đoạn IV dự án nghiên cứu và đối thoại chính sách của UNDP về cải cách chính sách tài khóa nhiên liệu hóa thạch do UK-FCO và UNDP đồng tài trợ nhằm đưa ra các khuyến nghị cụ thể để giảm thiểu ảnh hưởng ngắn và trung hạn của cải cách chính sách tài khóa nhiên liệu hóa thạch đối với doanh nghiệp và hộ gia đình thu nhập thấp.Các tin đã đưa ngày: