Tập huấn “Điều tra thực địa và phân tích thị trường lao động”

(10/10/2016)

Toàn ảnh lớp tập huấn

Trung tâm Phân tích và Dự báo được Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam giao thực hiện chương trình nghiên cứu “Nâng cao hiểu biết về những chính sách mới chống nghèo đói” (NOPOOR) trong giai đoạn 2012-2017. Một trong những mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực cho nghiên cứu viên trẻ thông qua tập huấn phương pháp nghiên cứu và kỹ năng phân tích.

Năm 2014, dự án đã tiến hành cuộc điều tra về mảng Hộ kinh doanh cá thể và Thị trường lao động phi chính thức (HBIS) với các kỹ năng về chọn mẫu điều tra, tính toán trọng số, vẽ bản đồ điểm mẫu điều tra, thực địa định tính và phân tích kết quả.

Với mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu, Trung tâm Phân tích và Dự báo  tổ chức khóa tập huấn “Điều tra thực địa và phân tích thị trường lao động” nhằm chuyển giao một số phương pháp cơ bản trong điều tra thực địa (lấy mẫu điều tra, xác định trọng số, một số chỉ tiêu phân tích thị trường lao động, và thực địa định tính) bởi các thành viên trực tiếp tham gia HBIS.

 
 

 Các tin đã đưa ngày: