Đề tài “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tiềm năng tác động đến ngành điện tử”

Đề tài cơ sở

CN. Vũ Thị Vân Ngọc

2020 - 2020

Giới thiệu nội dung:

Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 với những tiến bộ công nghệ diễn ra nhanh chóng trên nền tảng công nghệ số đã và đang làm thay đổi bối cảnh công nghệ toàn cầu và tác động ngày một gia tăng đến ngành điện tử Việt Nam ở cả hai khía cạnh cơ hội và thách thức. Những tiến bộ công nghệ giúp thúc đẩy việc chuyển đổi số, ngành điện tử thế giới vừa là động lực vừa là nhà cung cấp của công nghệ mới. Công nghệ 4.0 tác động tới doanh nghiệp theo hướng tích cực, tăng năng suất, hiệu quả và giảm chi phí, giúp kết nối và đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt nhất song cũng đặt ra thách thức về đầu tư, an ninh mạng và đào tạo lao động. Ngành điện tử Việt Nam có những điều kiện thuận lợi và tiềm năng để tham gia, thích ứng và hưởng lợi từ những tiến bộ công nghệ đó. Tuy nhiên, thực trạng năng lực sản xuất, cơ sở hạ tầng, lao động Việt Nam cũng là những rào cản cần được giải quyết sớm để có thể thúc đẩy việc triển khai và phát triển tất yếu này.