Đề tài “Vai trò của mạng lưới xã hội đối với hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ”

Đề tài cơ sở

ThS. Vũ Thị Thư Thư

Trung tâm Phân tích và Dự báo

2020 - 2020

Giới thiệu nội dung:

Nghiên cứu sử dụng mô hình FE và OLS đã chỉ ra được rằng phạm vi mạng của chủ doanh nghiệp/người quản lý có mối quan hệ tích cực lên hiệu quả của doanh nghiệp. Đồng thời, cường độ mạng được đo bằng số lần doanh nghiệp được hỗ trợ cũng như lần gần nhất doanh nghiệp được hỗ trợ bởi các tác nhân trong mạng xã hội cũng có mối quan hệ tích cực với hiệu quả của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cũng chỉ ra được rằng có sự khác biệt trong việc sử dụng mạng xã hội với chủ doanh nghiệp là nam so với chủ doanh nghiệp là nữ. Theo đó, mối liên hệ của mạng xã hội đến hiệu quả hoạt động của chủ doanh nghiệp nữ có hệ số cao hơn so với chủ doanh nghiệp nam. Mối liên hệ giữa việc sử dụng mạng xã hội lên hiệu quả doanh nghiệp được xác nhận là không có liên quan đến giai đoạn hoạt động của doanh nghiệp.  Kết quả trên gợi ý rằng việc sử dụng các mạng xã hội có thể giúp tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp qua cả việc mở rộng mạng xã hội (phạm vi) và chất lượng mạng (số lần được hỗ trợ).