Đề tài “Đổi mới hợp tác xã nông nghiệp - thúc đẩy sự tham gia của nông hộ vào chuỗi giá trị nông sản công nghệ cao”

Đề tài cơ sở

TS. Nguyễn Thị Thu Phương

Trung tâm Phân tích và Dự báo

2020 - 2020

Giới thiệu nội dung:

Với cách tiếp cận dựa trên cơ hội phát triển liên kết trong chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao đã tạo dựng mở rộng liên kết trong chuỗi nông sản công nghệ cao và vai trò của hợp tác xã thúc đẩy liên kết, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã và các nông hộ. Với cách tiếp cận này sẽ giúp đề tài phân tách khả năng liên kết của hợp tác xã, thực trạng vị thế của hợp tác xã mang lại lợi ích như thế nào cho nông hộ, qua đó tìm ra được những vấn đề điểm nghẽn gì đang đặt ra đối với đổi mới hợp tác xã. Điểm nghẽn đối với vai trò hợp tác xã thúc đẩy sự tham gia của nông hộ vào chuỗi giá trị nông sản công nghệ cao: thiếu năng lực quản lý hợp tác xã để liên kết với doanh nghiệp phục vụ tiêu thụ sản phẩm của nông hộ và thiếu nguồn lực để thực thi chính sách hỗ trợ. Từ đó, đề xuất các nhóm giải pháp phát triển hợp tác xã nôi nghiệp để tham gia vào chuỗi giá trị nông sản công nghệ cao.