Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Câu hỏi 8

HDNguoiHoi

Nga

HDEmail

 

HDDienThoai

 

HDDiaChi

 

HDNgayHoi

7/28/2012 2:47 PM

HDNoiDung

Đến nay, việc giải quyết (tách) vấn đề dân sự trong vụ án hình sự đã được Bộ luật tố tụng hình sự quy định thành một nguyên tắc tại Điều 28: “Việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự. Trong trường hợp vụ án hình sự phải giải quyết vấn đề bồi thường, bồi hoàn mà chưa có điều kiện chứng minh và không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự thì có thể tách ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự”.

HDHienThi

Yes

HDCauHoiChuY

No

HDCoQuan

 

HDCoQuanTiepNhan

Tổng cục dữ trự

HDDanhMuc

Kiện dân sự
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: Câu hỏi
Created at 7/28/2012 2:47 PM by Administrator
Last modified at 8/2/2012 4:34 PM by Administrator