Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

TIêu đề thêm mới

HDNguoiHoi

Linh Nguyen

HDEmail

linhnguyen@tinhvan.com

HDDienThoai

929292898

HDDiaChi

9299292923

HDNgayHoi

8/6/2012 6:03 PM

HDNoiDung

Đã thêm mới một câu trả lời rất chi là hay ho và hay hớm Đã thêm mới một câu trả lời rất chi là hay ho và hay hớm Đã thêm mới một câu trả lời rất chi là hay ho và hay hớm Đã thêm mới một câu trả lời rất chi là hay ho và hay hớm Đã thêm mới một câu trả lời rất chi là hay ho và hay hớm

HDHienThi

No

HDCauHoiChuY

No

HDCoQuan

Cơ quan ở đâu

HDCoQuanTiepNhan

Khu vực 1

HDDanhMuc

Lao động, Tiền lương
Approval Status Approved
 

Attachments

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC từ 21-5 đến 25-5-2012.doc    
Content Type: Câu hỏi
Created at 8/6/2012 6:03 PM by Administrator
Last modified at 8/6/2012 6:04 PM by Administrator