Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Cho tôi hỏi về vấn đề thuế thu nhập

HDNguoiHoi

Trần Xoáy

HDEmail

xoay@tinhvan.com

HDDienThoai

123456789

HDDiaChi

dsdsd

HDNgayHoi

7/10/2012 12:00 AM

HDNoiDung

Doanh nghiệp A thuê Công ty vận tải N vận chuyển 20 tấn xi măng. Trong hợp đồng vận chuyển có nội dung việc trông coi tài sản trên đường vận chuyển thuộc về trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp A. Trên đường vận chuyển do trời mưa nên toàn bộ số xi măng trên bị ướt, vậy Công ty N có phải bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp A hay không?

HDHienThi

Yes

HDCauHoiChuY

Yes

HDCoQuan

 

HDCoQuanTiepNhan

HDDanhMuc

Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: Câu hỏi
Created at 7/10/2012 11:23 AM by Administrator
Last modified at 7/14/2012 10:01 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator