GIỚI THIỆU TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO

(25/10/2012)

Trung tâm Phân tích và Dự báo, là cơ quan nghiên cứu trực thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, được thành lập theo Nghị định số 26/2004/NĐ-CP ngày 15/1/2005 của Chính phủ. Trung tâm Phân tích và Dự báo có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, hoạt động bằng kinh phí sự nghiệp và các nguồn thu khác, được mở tài khoản tại các ngân hàng và Kho bạc Nhà nước và là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Trung tâm Phân tích và Dự báo, là cơ quan nghiên cứu trực thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, được thành lập theo Nghị định số 26/2004/NĐ-CP ngày 15/1/2005 của Chính phủ. Trung tâm Phân tích và Dự báo có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, hoạt động bằng kinh phí sự nghiệp và các nguồn thu khác, được mở tài khoản tại các ngân hàng và Kho bạc Nhà nước và là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Trung tâm Phân tích và Dự báo có chức năng: Phân tích các tác động kinh tế, xã hội của các chính sách của chính phủ; Dự báo xu hướng phát triển kinh tế và xã hội trong quá trình Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh hội nhập quốc tế; Giúp lãnh đạo Viện Khoa học Xã hội Việt Nam cung cấp luận cứ khoa học phụ vụ việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước; Thực hiện đào tạo và tư vấn về vấn đề kinh tế và xã hội theo yêu cầu của các tổ chức trong và ngoài nước. Tên giao dịch tiếng Anh: Centre for Analysis and Forecasting Địa chỉ: Tầng 14, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 84-4-2730434 Fax: 84-4-2730477 Website: http://www.caf.org.vn

Các tin đã đưa ngày: