Chức năng - Nhiệm vụ

(23/05/2012)

Theo Nghị định số 53/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ , Viện Khoa học xã hội Việt Nam có các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Theo Quyết định số 229/2005/QĐ-KHXH ngày 11/3/2005 của Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phân tích và Dự báo, Trung tâm có các chức năng và nhiệm vụ sau:

  1. Phân tích đánh giá tác động kinh tế-xã hội của các chính sách phát triển ở Việt Nam
  2. Tiếp thu thành quả của khoa học dự báo trên thế giới để xây dựng và phát triển hệ thống công cụ giúp cho việc thực hiện công tác dự báo. Dự báo xu hướng phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam
  3. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực kinh tế, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.
  4. Thực hiện các tư vấn, nghiên cứu về kinh tế-xã hội theo yêu cầu của các tổ chức trong và ngoài nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm
  5. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học, truyến bá các kiến thức khoa học tới quảng đại quần chúng; tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học theo quy định hiện hành.
  6. Quản lý về biên chế, đội ngũ công chức, viên chức, quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo các quy định, chế độ của Nhà nước và của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
  7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam.


Các tin đã đưa ngày: