Sách "Vai trò của hộ sản xuất kinh doanh cá thể và khu vực phí chính thức đối với Tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam" là ấn phẩm hợp tác giữa Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp

(12/09/2017)

Cuốn sách này do nhóm các nhà nghiên cứu bao gồm TS. Laure Pasquier-Doumer và TS. Xavier Oudin (Viện nghiên cứu phát triển Pháp - IRD, DIAL) và TS. Nguyễn Thắng (Trung tâm Phân tích và Dự báo - TTPTDB thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam VHLKHXHVN) chủ trì soạn thảo.
Cuốn sách trình bày những phát hiện của cuộc Điều tra Hộ sản xuất kinh doanh cá thể và Khu vực phi chính thức được tiến hành vào cuối năm 2014 và đầu năm 2015 (HBIS 2014/15). Đây là cuộc điều tra đầu tiên về khu vực này ở Việt Nam với đầy đủ các hợp phần khác nhau và có tính đại diện ở cấp quốc gia. Thiết kế điều tra dựa trên cuộc điều tra HBIS 2007 và 2009 được thực hiện tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.Các tin đã đưa ngày: