Họ và tên: TS. Bạch Hồng Việt

Chức vụ: Giám đốc, 

Đơn vị: Ban lãnh đạo viện, 

Ngày sinh: 26/09/2015

Điện thoại cơ quan: 84-4-62730493

Email: bachviet62@gmail.com

Họ và tên: TS. Hà Thị Hồng Vân

Chức vụ: Phó giám đốc, 

Đơn vị: Ban lãnh đạo viện, 

Ngày sinh: ...

Điện thoại cơ quan: 84-4-62730433

Email: vanhongha@gmail.com