Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:
Có 11 kết quả tìm được

Nghị định 122/2003/NĐ-CP 09/08/2012

Khoa học-công nghệ; Kế hoạch - Tài chính;

Nghị định 60/2012/NĐ-CP/ND 02/08/2012

Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

Văn bản đã ban hành 60/2012/NĐ-CP 08/08/2012

Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

Văn bản điều hành NQ001-20001 17/07/2012

http://sharepointsv02:9090/noidung/gioithieu/Lists/GioiThieu/0 cơ sở vật chất

Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13 05/06/2012

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Căn cứ Điều 93 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12; Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

Thông tư 18036/BTC-TCT 13/06/2012

V/v: hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

Nghị quyết 02/NQ-CP 20/06/2012

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 12 NĂM 2011

Quyết định 2118/QĐ-BVHTTDL 20/06/2012

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Vụ Gia đình; Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 1 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách năm 2012; Căn cứ kế hoạch công tác năm 2012 của lĩnh vực gia đình; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

Quyết định 745/QĐ-LĐTBXH 20/06/2012

Về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015

QĐ/VTC 20/06/2012

Quyết định