Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Pháp lệnh 0001 18/07/2012

SoKiHieu

0001

TrichYeu

 

LoaiVanBan

Pháp lệnh

NgayBanHanh

7/18/2012

CoQuanBanHanh

Chính phủ; Chủ tịch nước

TinhTrangHieuluc

Không hiệu lực

NgayHetHieuLuc

 

NgayApDung

 

VanBanHuongDan

Văn bản điều hành NQ001-20001 17/07/2012

VanBanDanChieu

Văn bản điều hành NQ001-20001 17/07/2012; Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13 05/06/2012

VanBanThayTheBaiBoDinhChi

Văn bản điều hành NQ001-20001 17/07/2012; Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13 05/06/2012

VanBanDinhChinh

Văn bản điều hành NQ001-20001 17/07/2012; Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13 05/06/2012; Thông tư 18036/BTC-TCT 13/06/2012; Nghị quyết 02/NQ-CP 20/06/2012

ContentNews

Nội dung của tài liệu là gì nhỉ

VanBanCanCu

 

NgayCoHieuLuc

7/26/2012

VanBanSuaDoiBoSung

Văn bản điều hành NQ001-20001 17/07/2012; Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13 05/06/2012; Thông tư 18036/BTC-TCT 13/06/2012

ChucDanh

Chủ tịch nước; Thủ tướng

LinhVucVanBan

 

NguoiKy

Phạm Quý Tỵ; Nguyễn Tấn Dũng
Approval Status Approved
 

Attachments

Tong cuc DTNN - Kich ban test Performance.docx    
Note - tong cuc du tru.txt    
Content Type: Item
Created at 7/25/2012 10:07 AM by Administrator
Last modified at 7/30/2012 11:21 AM by Administrator