Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Văn bản điều hành NQ001-20001 17/07/2012

SoKiHieu

NQ001-20001

TrichYeu

LoaiVanBan

Văn bản điều hành

NgayBanHanh

7/17/2012

CoQuanBanHanh

 

TinhTrangHieuluc

Có hiệu lực

NgayHetHieuLuc

 

NgayApDung

 

VanBanHuongDan

 

VanBanDanChieu

 

VanBanThayTheBaiBoDinhChi

 

VanBanDinhChinh

 

ContentNews

http://sharepointsv02:9090/noidung/gioithieu/Lists/GioiThieu/0

abc

 

VanBanCanCu

 

NgayCoHieuLuc

7/22/2012

VanBanSuaDoiBoSung

 

ChucDanh

 

LinhVucVanBan

 

NguoiKy

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: Item
Created at 7/16/2012 5:14 PM by SHAREPOINTSV02\Administrator
Last modified at 7/16/2012 5:15 PM by SHAREPOINTSV02\Administrator