Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thông tư 18036/BTC-TCT 13/06/2012

SoKiHieu

18036/BTC-TCT

TrichYeu

V/v: hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

LoaiVanBan

Thông tư

NgayBanHanh

6/13/2012

CoQuanBanHanh

 

TinhTrangHieuluc

Có hiệu lực

NgayHetHieuLuc

6/30/2012

NgayApDung

6/21/2012

VanBanHuongDan

 

VanBanDanChieu

Quyết định 2118/QĐ-BVHTTDL 20/06/2012

VanBanThayTheBaiBoDinhChi

Quyết định 745/QĐ-LĐTBXH 20/06/2012

VanBanDinhChinh

 

ContentNews

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Tài chính nhận được ý kiến của một số Cục thuế hỏi một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số  9299/VPCP-KTTH ngày 29/12/2011, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:
1. Về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số 13/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính thì: một trong những điều kiện để sử dụng hóa đơn tự in của các doanh nghiệp có mức vốn điều lệ dưới một (01) tỷ đồng là doanh nghiệp phải có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo việc in và lập hoá đơn chỉ được thực hiện khi nghiệp vụ kế toán phát sinh.
Để khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, Bộ Tài chính hướng dẫn:
Đối với các doanh nghiệp có mức vốn điều lệ dưới một (01) tỷ đồng, để được sử dụng hóa đơn tự in thì ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 1 Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 8/2/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC, doanh nghiệp được sử dụng phần mềm tự in hóa đơn đảm bảo định kỳ hàng tháng dữ liệu từ phần mềm tự in hóa đơn phải được chuyển vào sổ kế tóan để hạch toán doanh thu trước khi người nộp thuế nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế. Trường hợp doanh nghiệp có hành vi vi phạm không kết chuyển đủ dữ liệu bán hàng từ phần mềm tự in hóa đơn vào sổ kế tóan để khai thuế (tức doanh nghiệp khai thiếu doanh thu để trốn thuế) thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định của Luật Quản lý thuế.

VanBanCanCu

 

NgayCoHieuLuc

6/21/2012

VanBanSuaDoiBoSung

Quyết định QĐ/VTC 20/06/2012

ChucDanh

 

LinhVucVanBan

 

NguoiKy

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: Item
Created at 6/20/2012 9:45 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator
Last modified at 6/22/2012 11:40 AM by Administrator