Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Quyết định 2118/QĐ-BVHTTDL 20/06/2012

SoKiHieu

2118/QĐ-BVHTTDL

TrichYeu

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Vụ Gia đình;
Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 1 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách năm 2012;
Căn cứ kế hoạch công tác năm 2012 của lĩnh vực gia đình;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

LoaiVanBan

Quyết định

NgayBanHanh

6/20/2012

CoQuanBanHanh

Chính phủ

TinhTrangHieuluc

Có hiệu lực

NgayHetHieuLuc

6/30/2012

NgayApDung

6/20/2012

VanBanHuongDan

 

VanBanDanChieu

 

VanBanThayTheBaiBoDinhChi

 

VanBanDinhChinh

 

ContentNews

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi.

Điều 2. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với đơn vị, cá nhân liên quan triển khai các hoạt động.

Kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;
- Lưu: VT, GĐ, BH.15.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN HỖ TRỢ, CHĂM SÓC ĐỜI SỐNG VĂN HÓA, TINH THẦN CHO NGƯỜI CAO TUỔI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI GIAI ĐOẠN 2012-2020
(Ban hành theo Quyết định số 2118/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Vụ Gia đình;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại văn bản số 66/TB-VPCP ngày 29 tháng 02 năm 2012 về việc xây dựng Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012 - 2020;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai kế hoạch xây dựng Đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi thực hiện Chương trình hành động quốc gia giai đoạn 2012 - 2020,

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Triển khai các hoạt động xây dựng đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi thực hiện Chương trình hành động quốc gia giai đoạn 2012-2020 nhằm thực thi vai trò của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực người cao tuổi.

II. THỜI GIAN Từ quý 2 đến hết quý 4 năm 2012.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập và các chuyên gia tham gia xây dựng, góp ý đề án.

2. Triển khai các hoạt động hỗ trợ, bảo đảm cho việc xây dựng Đề án đạt được mục tiêu trong kế hoạch.

3. Tổ chức các hội thảo góp ý kiến cho dự thảo đề án.

4. Tổng hợp ý kiến đóng góp, hoàn thiện đề án, các văn bản trình Bộ trưởng, hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ:

1.1. Vụ Gia đình:

- Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản triển khai, thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập, mời chuyên gia xây dựng đề án;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng đề án;

1.2. Các cơ quan, đơn vị liên quan: Phối hợp, tham gia việc xây dựng đề án.

VanBanCanCu

Quyết định QĐ/VTC 20/06/2012

NgayCoHieuLuc

6/22/2012

VanBanSuaDoiBoSung

 

ChucDanh

 

LinhVucVanBan

 

NguoiKy

Phạm Quý Tỵ; Nguyễn Tấn Dũng; Nguyễn Thiện Nhân; Nguyễn Minh Triết
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: Item
Created at 6/20/2012 9:34 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator
Last modified at 7/13/2012 3:05 PM by SHAREPOINTSV02\Administrator