Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Quyết định 745/QĐ-LĐTBXH 20/06/2012

SoKiHieu

745/QĐ-LĐTBXH

TrichYeu

Về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015

LoaiVanBan

Quyết định

NgayBanHanh

6/20/2012

CoQuanBanHanh

Chính phủ

TinhTrangHieuluc

Có hiệu lực

NgayHetHieuLuc

5/31/2012

NgayApDung

6/18/2012

VanBanHuongDan

 

VanBanDanChieu

 

VanBanThayTheBaiBoDinhChi

 

VanBanDinhChinh

 

ContentNews

VanBanCanCu

 

NgayCoHieuLuc

6/21/2012

VanBanSuaDoiBoSung

 

ChucDanh

 

LinhVucVanBan

 

NguoiKy

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: Item
Created at 6/20/2012 9:31 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator
Last modified at 7/13/2012 3:28 PM by SHAREPOINTSV02\Administrator