Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Nghị định 122/2003/NĐ-CP 09/08/2012

SoKiHieu

122/2003/NĐ-CP

TrichYeu

Khoa học-công nghệ;   Kế hoạch - Tài chính;

LoaiVanBan

Nghị định

NgayBanHanh

8/9/2012

CoQuanBanHanh

Bộ Công an

TinhTrangHieuluc

Có hiệu lực

NgayHetHieuLuc

8/31/2012

NgayApDung

 

VanBanHuongDan

Nghị định 60/2012/NĐ-CP/ND 02/08/2012

VanBanDanChieu

Nghị định 60/2012/NĐ-CP/ND 02/08/2012

VanBanThayTheBaiBoDinhChi

Nghị định 60/2012/NĐ-CP/ND 02/08/2012

VanBanDinhChinh

Nghị định 60/2012/NĐ-CP/ND 02/08/2012

ContentNews

VanBanCanCu

Nghị định 60/2012/NĐ-CP/ND 02/08/2012

NgayCoHieuLuc

8/10/2012

VanBanSuaDoiBoSung

Nghị định 60/2012/NĐ-CP/ND 02/08/2012

ChucDanh

Bộ trưởng

LinhVucVanBan

 

NguoiKy

Nguyễn Văn An
Approval Status Approved
 

Attachments

1338910746_lotus-flower-07_w600_h400.jpg    
Content Type: Item
Created at 8/18/2012 10:51 AM by Administrator
Last modified at 8/18/2012 10:54 AM by Administrator