Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Nghị định 60/2012/NĐ-CP/ND 02/08/2012

SoKiHieu

60/2012/NĐ-CP/ND

TrichYeu

Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

LoaiVanBan

Nghị định

NgayBanHanh

8/2/2012

CoQuanBanHanh

 

TinhTrangHieuluc

Hết hiệu lực

NgayHetHieuLuc

 

NgayApDung

 

VanBanHuongDan

 

VanBanDanChieu

 

VanBanThayTheBaiBoDinhChi

 

VanBanDinhChinh

 

ContentNews

VanBanCanCu

 

NgayCoHieuLuc

8/17/2012

VanBanSuaDoiBoSung

 

ChucDanh

 

LinhVucVanBan

 

NguoiKy

 
Approval Status Approved
 

Attachments

60-2012-ND.pdf    
Content Type: Item
Created at 8/1/2012 4:55 PM by Administrator
Last modified at 8/1/2012 4:55 PM by Administrator