Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Văn bản đã ban hành 60/2012/NĐ-CP 08/08/2012

SoKiHieu

60/2012/NĐ-CP

TrichYeu

Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

LoaiVanBan

Văn bản đã ban hành

NgayBanHanh

8/8/2012

CoQuanBanHanh

Chính phủ; Uỷ ban thường vụ Quốc hội

TinhTrangHieuluc

Có hiệu lực

NgayHetHieuLuc

 

NgayApDung

 

VanBanHuongDan

Văn bản điều hành NQ001-20001 17/07/2012

VanBanDanChieu

Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13 05/06/2012; Nghị quyết 02/NQ-CP 20/06/2012

VanBanThayTheBaiBoDinhChi

Thông tư 18036/BTC-TCT 13/06/2012

VanBanDinhChinh

Quyết định 745/QĐ-LĐTBXH 20/06/2012; Quyết định QĐ/VTC 20/06/2012

ContentNews

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
______________

Số: 20/2012/TT-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2012

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2012/TT-NHNN ngày 04 tháng 5 năm 2012

 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh

ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế

__________________

 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2012/TT-NHNN ngày 04 tháng 5 năm 2012 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Thông tư số 14/2012/TT-NHNN ngày 04 tháng 5 năm 2012 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế như sau:

"1. Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tối đa là 13%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tối đa là 14%/năm."

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2012.

2. Lãi suất cho vay áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng.

3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức khác và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:
- Như khoản 3 Điều 2;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Đồng Tiến

 

VanBanCanCu

Pháp lệnh 0001 18/07/2012

NgayCoHieuLuc

8/15/2012

VanBanSuaDoiBoSung

Quyết định 2118/QĐ-BVHTTDL 20/06/2012

ChucDanh

Chủ tịch; Ủy viên thường vụ quốc hội

LinhVucVanBan

 

NguoiKy

Nguyễn Minh Triết; Nguyễn Văn An
Approval Status Approved
 

Attachments

60-2012-ND.pdf    
Content Type: Item
Created at 8/1/2012 4:35 PM by Administrator
Last modified at 8/1/2012 4:35 PM by Administrator