Đề tài “Các nhân tố tác động tới trình độ không phù hợp của lao động trẻ Việt Nam”

Đề tài cơ sở

TS. Phạm Minh Thái

Trung tâm Phân tích và Dự báo

2020 - 2020

Giới thiệu nội dung:

Đề tài đã phân tích mô tả về trình độ của lao động trẻ nói chung cũng như trình độ của lao động trẻ theo các chiều cạnh trình độ, theo giới tính, khu vực, ngành, nghề, hình thức sở hữu, vị trí công việc, theo khu vực chính thức và phi chính thức và đặc biệt là mô tả tình trạng thất nghiệp của lao động trẻ theo từng nhóm trình độ nhất định. Kết quả nghiên cứu khẳng định vai trò của trình độ học vấn đối với sự không phù hợp giữa trình độ và công việc đang làm trong nhóm lao động trẻ đang làm việc tại Việt Nam. Ngoài ra, phương pháp đo lường khách quan về sự phù hợp giữa trình độ và công việc được tác giả tổng hợp từ các nguồn của ILO đảm bảo sự thống nhất và phù hợp với số liệu của Việt Nam.