Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ấn phẩm

:

ThamKhaoTapChi: Nghiên cứu Con người

Tên tạp chí

Nghiên cứu Con người

OldID

 

TC_GiayPhepXuatBan

số 155/GP-BVHTT ngày 28/3/2002 của Bộ Văn hóa Thông tin

TC_DienThoai

 

TC_Email

 

TC_Image

 

TC_ISSN

0328 – 1557

TC_MoTa

Nghiên cứu Con người

TC_TruSoToaSoan

37 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội

TC_Website

 

TC_BanBienTap

 

TC_PhoTongBienTap

 

TC_ThuKyToaSoan

 

TC_TongBienTap

 

TC_NamXuatBan

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: Tạp chí - Item
Created at 8/13/2012 10:03 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator
Last modified at 8/13/2012 10:03 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator