Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ấn phẩm

:

ThamKhaoTapChi: Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Tên tạp chí

Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

OldID

 

TC_GiayPhepXuatBan

Số 109/GP - BVTT ngày 12/8/2005

TC_DienThoai

 

TC_Email

 

TC_Image

 

TC_ISSN

1859 - 0519

TC_MoTa

Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

TC_TruSoToaSoan

37 Kim Mã Thượng

TC_Website

 

TC_BanBienTap

 

TC_PhoTongBienTap

 

TC_ThuKyToaSoan

 

TC_TongBienTap

 

TC_NamXuatBan

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: Tạp chí - Item
Created at 8/13/2012 10:03 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator
Last modified at 8/13/2012 10:03 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator