Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ấn phẩm

:

ThamKhaoTapChi: Nghiên cứu Châu Âu

Tên tạp chí

Nghiên cứu Châu Âu

OldID

 

TC_GiayPhepXuatBan

Giấy phép xuất bản số 145/GP - BVHTT

TC_DienThoai

 

TC_Email

 

TC_Image

TC_ISSN

08683581

TC_MoTa

Nghiên cứu Châu Âu

TC_TruSoToaSoan

Toà soạn và văn phòng quảng cáo 176 Phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

TC_Website

 

TC_BanBienTap

 

TC_PhoTongBienTap

 

TC_ThuKyToaSoan

 

TC_TongBienTap

 

TC_NamXuatBan

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: Tạp chí - Item
Created at 8/13/2012 10:03 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator
Last modified at 8/13/2012 10:03 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator