Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên tạp chí

Khảo cổ học

OldID

 

TC_GiayPhepXuatBan

Số 144/GB-BVHTT ngày 17/04/2001

TC_DienThoai

1234325454354

TC_Email

tinhvan@tinhvan.com

TC_Image

TC_ISSN

0866-742

TC_MoTa

Tạp chí khảo cổ học

TC_TruSoToaSoan

61-Phan Chu Trinh- Hà Nội

TC_Website

http://vass.gov.vn

TC_BanBienTap

 

TC_PhoTongBienTap

 

TC_ThuKyToaSoan

 

TC_TongBienTap

 

TC_NamXuatBan

 
Approval Status Approved
 

Attachments

1338910711_lotus-flower-08_w600_h400.jpg    
1338910746_lotus-flower-07_w600_h400.jpg    
1338911430_Macau-Garden-Lotus-New.jpg    
Content Type: Tạp chí - Item
Created at 8/13/2012 10:03 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator
Last modified at 8/13/2012 10:03 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator