Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ấn phẩm

:

ThamKhaoTapChi: Châu Mỹ ngày nay

Tên tạp chí

Châu Mỹ ngày nay

OldID

 

TC_GiayPhepXuatBan

vcxvcxvdfcgfvdfd

TC_DienThoai

sdfgsgfdsg

TC_Email

 

TC_Image

TC_ISSN

sđffsdfd

TC_MoTa

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên cứu chiến lược và nghiên cứu tư vấn chính sách trực thuộc Viện KHXH Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về Hoa Kỳ và khu vực Châu Mỹ; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách đối nội và đối ngoại của Đảng và Nhà nước thúc đẩy hợp tác phát triển giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và các nước khác ở Châu Mỹ; thực hiện tư vấn và đào tạo sau đại học; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của cả nước.

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ đặt dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, chịu sự quản lý trực tiếp của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, đồng thời chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng khác của Nhà nước về các lĩnh vực công tác có liên quan được Pháp luật quy định.

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu để giao dịch, có tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước Việt Nam.

Trụ sở của Viện Nghiên cứu Châu Mỹ đặt tại số 1, Liễu Giai - Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ có tên giao dịch quốc tế là: Vietnam Institute of American Studies, viết tắt là: VIAS.

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Châu Mỹ được qui định Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện KHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-KHXH ngày 29/7/2005 của Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam.

TC_TruSoToaSoan

Hà Nội

TC_Website

 

TC_BanBienTap

 

TC_PhoTongBienTap

 

TC_ThuKyToaSoan

 

TC_TongBienTap

 

TC_NamXuatBan

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: Tạp chí - Item
Created at 8/13/2012 10:03 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator
Last modified at 8/13/2012 10:03 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator