Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ấn phẩm

:

Sách hàng năm: “Viện Nhà nước và Pháp luật 40 năm xây dựng và phát triển”

Tiêu đề

“Viện Nhà nước và Pháp luật 40 năm xây dựng và phát triển”

OldID

 

CreatedDate

6/23/2008

DescriptionBook

 

ContentBook

 

     Cuốn sách là bức tranh sinh động đánh dấu về sự trưởng thành của một cơ quan nghiên cứu khoa học chuyên ngành có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và phát triển khoa học về nhà nước và pháp luật ở Việt Nam.

Sách dày 475 trang, khổ 15x22cm (Nhà xuất bản Công an Nhân dân, 2007) chia làm 4 phần. Phần I: Các văn bản về tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của Viện Nhà nước và Pháp luật; Phần II: Báo cáo chính Viện Nhà nước và Pháp luật 40 năm xây dựng và phát triển; Phần III: Về các chuyên ngành, lĩnh vực nghiên cứu, về các hoạt động: Đào tạo, tạp chí, hợp tác quốc tế, thông tin – tư liệu – thư viện và hành chính - kế toán - tổng hợp; Phần IV: Tiểu sử và thành tích của các cán bộ đã và đang công tác tại Viện qua các thời kỳ; Phần V: Hồi ức, thơ ca; Phần VI: Hình ảnh về các cá nhân, tập thể và về các hoạt động của Viện.

Cuốn sách đã điểm lại các hoạt động, quá trình xây dựng, phát triển và những thành tựu chính của Viện Nhà nước và Pháp luật (1967-2007). Sách cũng đề cập đến những văn bản và thông tin quan trọng như: Quyết định thành lập và cơ cấu tổ chức của Viện; Hoạt động của tạp chí; Hoạt động hợp tác quốc tế; Công tác phục vụ hoạt động khoa học của Viện; Chân dung, tiểu sử của lãnh đạo và cán bộ đã, đang công tác tại Viện.

Bốn mươi năm qua được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực, cố gắng của các thế hệ các cán bộ, Viện Nhà và Pháp luật đã từng bước trưởng thành. Bằng các kết quả nghiên cứu của mình, Viện đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng xã hội Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện ngày càng được phát triển mạnh mẽ. Chỉ tính riêng từ năm 2000 đến nay, Viện Nhà nước và Pháp luật đã, đang chủ trì và trực tiếp thực hiện 6 đề tài cấp Nhà nước, 24 đề tài và nhiệm vụ cấp bộ, đồng thời mỗi năm có hàng chục hệ đề tài cấp viện được triển khai trên bình diện rộng, bao quát hầu hết các lĩnh vực pháp lý. Những kết quả nghiên cứu của Viện đã góp phần xây dựng các văn bản luật, đóng góp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của Nhà nước như: Hiến pháp, bộ luật, pháp lệnh.

Bên cạnh những thành tựu nghiên cứu, các cán bộ của Viện thông qua hoạt động điều tra xã hội học, tổng kết tình hình thực hiện pháp luật đã đưa ra những đánh giá chính xác về tình hình thực hiện pháp luật trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, chỉ ra hệ thống các nhân tố tác động đến quá trình đưa pháp luật vào cuộc sống cũng như các nguyên nhân cản trở việc thực hiện pháp luật trong thực tế.

Cuốn sách với những nỗ lực sưu tầm bổ sung tư liệu đã phản ánh được phần nào hoạt động và thành tựu mà tập thể Viện Nhà nước và Pháp luật đạt được trong 40 năm qua. Hy vọng rằng với những thành tựu đã đạt được đó sẽ là tiền đề vững chắc để Viện Nhà nước và Pháp luật nỗ lực vươn lên, tiếp tục khẳng định vị trí của một cơ quan nghiên cứu chuyên ngành pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam.

Doãn Thu Tơ

ImagesBook

AddressContactBook

Viện Nhà nước và Pháp luật; Nhà xuất bản Công an Nhân dân

YearPublishBook

2007

PageOfBook

 

SourceBook

 

AuthorCreatedBook

thuyntm

AwardOfBook

 

CoQuanSoanThaoBook

 

AuthorBook

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: Sách hàng năm - Items
Created at 8/13/2012 9:34 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator
Last modified at 8/13/2012 9:34 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator