Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ấn phẩm

:

Sách hàng năm: Văn hoá vì phát triển

Tiêu đề

Văn hoá vì phát triển

OldID

 

CreatedDate

1/10/2008

DescriptionBook

Tác giả luận giả về vị trí, vai trò của mối quan hệ của văn hoá trong phát triển nói chung và trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội và trong giao lưu, hợp tác quốc tế nói riêng. Tác giả đã nghiên cứu văn hoá trong mối quan hệ hưu cơ với quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung và mỗi lĩnh vực của cuộc sống nói riêng. Nhận thức về văn hoá theo quan điểm mới, tác giả phân tích một cách sâu sắc và khá thuyết phục về vai trò của văn hoá trong phát triển, làm nổi bật mục tiêu, động lực và hệ điều tiết của văn hoá trong phát triển.

ContentBook

Tác giả luận giả về vị trí, vai trò của mối quan hệ của văn hoá trong phát triển nói chung và trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội và trong giao lưu, hợp tác quốc tế nói riêng. Tác giả đã nghiên cứu văn hoá trong mối quan hệ hưu cơ với quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung và mỗi lĩnh vực của cuộc sống nói riêng. Nhận thức về văn hoá theo quan điểm mới, tác giả phân tích một cách sâu sắc và khá thuyết phục về vai trò của văn hoá trong phát triển, làm nổi bật mục tiêu, động lực và hệ điều tiết của văn hoá trong phát triển.

Sách gồm 3 phần chính:

Phần thứ nhất gồm những bài lý luận bàn về vấn đề vai trò của văn hoá trong phát triển và vì phát triển.

Phần thứ 2 tập trung nghiên cứu về vai trò của văn hoá trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, trong phát triển nông thôn, trong kinh doanh, trong quản lý môi trường, trong đổi mới tư duy lý luận và phát huy tiềm năng của các khoa học liên ngành phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước.

Phần thứ 3 tập trung vào những vấn đề về văn hoá trong giao lưu và hợp tác quốc tế như: quá trình giao lưu văn hoá - bài học lịch sử và cái nhìn đương đại; giao lưu văn hoá xây dựng tương lai khu vực châu Á - Thái Bình Dương; chiều cạnh văn hoa - xã hội của khoan dung ....

Theo tc Thông tin KHXH

ImagesBook

 

AddressContactBook

 

YearPublishBook

2005

PageOfBook

 

SourceBook

 

AuthorCreatedBook

admin

AwardOfBook

 

CoQuanSoanThaoBook

 

AuthorBook

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: Sách hàng năm - Items
Created at 8/13/2012 9:34 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator
Last modified at 8/13/2012 9:34 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator