Họ và tên: TS. Nguyễn Thắng

Chức vụ: Giám đốc, 

Đơn vị: Ban lãnh đạo viện, 

Ngày sinh: 26/09/2015

Điện thoại cơ quan: 84-4-2730464

Email: nguyenthang98@yahoo.com

Họ và tên: TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ: Phó giám đốc, 

Đơn vị: Ban lãnh đạo viện, 

Ngày sinh: ...

Điện thoại cơ quan: 84-4-2730433

Email: tha60@yahoo.com